Algemene Voorwaarden Ambuce Rescue Team nv, Ambumed vzw en Ambuce Training and Education VZW

Indien de patiënt is meegereden met een wagen van onze diensten, gaat hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar wordt gemaakt.

Kilometerbepaling.

Voor DRINGEND ziekenvervoer Dienst 100/112: niet meer van toepassing

Voor NIET DRINGEND ziekenvervoer is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis,….) de standaard berekening is: km’s in beladen toestand x2

Betalingstermijn:

 • Al onze facturen zijn te betalen (Ambuce Rescue Team NV):
  • Door particulieren: contant
  • Door alle andere klanten: binnen de 30 dagen na de factuurdatum

Facturen blijven steeds te uwen laste. Indien u van oordeel bent dat de factuur door derden betaald moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij.

 • Al onze facturen zijn te betalen (AMBUMED VZW / Ambuce Training and Education VZW)
  • Door particulieren: binnen de 30 dagen na de factuurdatum
  • Door alle andere klanten: binnen de 30 dagen na de factuurdatum

Facturen blijven steeds te uwen laste. Indien u van oordeel bent dat de factuur door derden betaald moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de tegenpartij. In alle gevallen van patiëntcontacten, ook als de patiënt niet vervoerd wordt, zal de patiënt een factuur dienen te betalen.

 • Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn (Ambuce Rescue Team NV) bij particulieren voor facturen vanaf 1/9/2023.
  • 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: zonder kosten
  • 2de herinnering 14 dagen na eerste rappel : Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding + verwijlintrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vijftiende kalenderdag die ingaat op de derde werkdag na de verzending van de herinnering.
  • Bedrag schadevergoeding:
   • 20,00 euro indien de schuldvordering kleiner of gelijk is aan 150,00 euro;
   •  30,00 euro + 10% van het bedrag van de schuldvordering op de schijf tussen 150,01 euro en 500,00 euro;
   •  65 euro + 5% van het bedrag van de schuldvordering op de schijf vanaf 500,01 euro met een maximum van 2000,00 euro.
 • Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn (Ambuce Rescue Team NV)
  • 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 15.
  • 2de herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.
  • Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
  • Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.
 • Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn (AMBUMED VZW / Ambuce Training and Education VZW)
  • aangetekende herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 20€ bovenop het officiële tarief van 67,53 EUR.
  • Indien er 2 maanden na factuurdatum nog geen betaling werd uitgevoerd, dan volgt er een afbetalingsplan om het resterende bedrag te innen over een periode van 6 maanden.
  • Indien na het verstrijken van de wettelijke termijn de verschuldigde bedragen nog steeds onbetaald blijven, dan zal een bijkomende vergoeding ten bedrage van 30 EUR verschuldigd zijn, zonder bijkomende ingebrekestelling.
  • Alvorens de persoonsgegevens over te maken aan het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening of aan een andere natuurlijke of rechtspersoon informeert de ambulancedienst de patiënt of zijn vertegenwoordiger hierover.

Afbetalingsplan:

Afbetalingsplan (Ambuce Rescue Team NV) :

Een afbetalingsplan is mogelijk voor factuurbedragen hoger dan € 100. Een afbetaling kan in max. 3 maanden en er wordt steeds een administratiekost van € 20 aangerekend.

Afbetalingsplan (AMBUMED VZW / Ambuce Training and Education) :

Een afbetalingsplan is mogelijk, maar hiervoor zal de schadevergoeding van 50% aangerekend worden op het tarief van 67,53 EUR, zijnde 33,77 EUR.

Digitale facturen:

Digitale Facturen, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid.

Protest factuur.

Facturen kunnen schriftelijk geprotesteerd worden (brief, email, fax) binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Klachten:

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email, fax) binnen de vijf werkdagen na het vervoer.

Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

Tussenkomst mutualiteit/verzekering:.

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Eigendomsvoorbehoud:

De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

Kortingen:

Eventueel toegekende kortingen staan onder uitdrukkelijk voorbehoud van naleving van de vermelde betalingstermijn en kunnen bij niet naleving worden teruggevorderd. Bij niet-betaling wordt een eventueel toegekend gunsttarief door het officiële tarief vervangen.

Nietigheid:

De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

Bevoegde rechtbanken:

Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Enkel de Rechtbanken en het Vredegerecht van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst.