Algemene Voorwaarden Ambuce Rescue Team nv, Ambumed vzw en Ambuce Training and Education VZW

Indien de patiënt is meegereden met een wagen van onze diensten, gaat hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar wordt gemaakt.

Algemene voorwaarden dringend ziekenvervoer 112 – Cfr. KB 28/11/2018 en Boek 19 WER

 • Bij niet-betaling op de vervaldag ontvangt de patiënt een kosteloze herinnering cfr. art. XIX.2 WER.
 • Nadien wordt de patiënt per aangetekende brief aangemaand cfr. KB 28/11/2018. Wordt opnieuw niet tijdig betaald, dan ontvangt de patiënt een afbetalingsplan gespreid over 6 maanden vanaf de verzending ervan.
 • Bij gebreke aan tijdige betaling na ontvangst van de herinnering onder (1) wordt in de navolgende aanmaningen een forfaitaire schadevergoeding aangerekend cfr. art. XIX.4, 2° WER alsook intresten cfr. art. XIX.4, 1°, vanaf de 1e kalenderdag die volgt op de verzending van de herinnering
 • Indien de ambulancedienst haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de patiënt recht op dezelfde forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van de patiënt om een grotere schade te bewijzen.
 • De ambulancedienst onthoudt zich van gerechtelijke invordering tot het verstrijken van de termijn van het afbetalingsplan

Kilometerbepaling.

Voor NIET DRINGEND ziekenvervoer is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis,….) de standaard berekening is: km’s in beladen toestand x2

Algemene factuurvoorwaarden niet-dringend ziekenvervoer – cfr. WER 

 • De vervaldag van de factuur is 14 dagen;  
 • Bij gebreke van betaling uiterlijk op de vervaldag ontvangt de patiënt een kosteloze herinnering op grond van art. XIX.2 WER 
 • Wordt de factuur vervolgens alsnog niet betaald, dan wordt een ingebrekestelling verstuurd. Alsdan maakt de ambulancedienst aanspraak op een forfaitaire schadevergoeding als volgt begroot:  
  • 20,00 € indien het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 € 
  • 30,00 € + 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 € en 500 € als het verschuldigde saldo tussen 150,01 € en 500 € ligt 
  • 65,00 € + 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 €, met een maximum van 2.000 €, als het verschuldigde saldo hoger dan 500 € is
 • Tevens maakt de ambulancedienst alsdan aanspraak op verwijlsintresten tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2/8/2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  
 • Indien de ambulancedienst haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de patiënt recht op dezelfde forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van de patiënt om een grotere schade te bewijzen.  

B2B algemene voorwaarden:

 • Al onze facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij contractueel anders overeengekomen.
 • B2B Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn
  • 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.
  • Indien wij ook na dit schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W
  • Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.

B2B Afbetalingsplan:

Een afbetalingsplan is mogelijk voor factuurbedragen hoger dan € 100. Een afbetaling kan in max. 3 maanden en er wordt steeds een administratiekost van € 20 aangerekend.

Digitale facturen:

Digitale Facturen, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid.

Protest factuur.

Facturen kunnen schriftelijk geprotesteerd worden (brief, email, fax) binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Klachten:

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email, fax) binnen de vijf werkdagen na het vervoer.

Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

Tussenkomst mutualiteit/verzekering:.

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Eigendomsvoorbehoud:

De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

Kortingen:

Eventueel toegekende kortingen staan onder uitdrukkelijk voorbehoud van naleving van de vermelde betalingstermijn en kunnen bij niet naleving worden teruggevorderd. Bij niet-betaling wordt een eventueel toegekend gunsttarief door het officiële tarief vervangen.

Nietigheid:

De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.