Privacy-Policy

PRIVACY POLICY BETREFFENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Ambuce Rescue Team nv, met hoofdzetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 8B (hierna ART), is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

ART is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonsgegevens voor de bezoekers van onze website belangrijk is. In deze policy wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we via onze website verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

1.     Toepassingsgebied

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij via onze website verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt.

2.     Welke persoonsgegevens worden verzameld?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan ART de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

–       naam, adres;

–       contactgegevens (e-mail, telefoon);

U kan ook aanvullende informatie verstrekken wanneer u ons een bericht stuur vanuit onze website onder “contact & info” of wanneer u reageert op één van onze vacatures onder “vacatures”.

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

–       informatie van cookies

3.     Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

ART verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

–       om te reageren op uw (online)vragen over onze producten en diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;

–       om onze producten en diensten te verbeteren;

–       om klachten over onze producten en diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;

–       om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen;

–       om periodiek e-mails te versturen met informatie over onze producten en diensten, of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;

4.     Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De gegevens die ART verzamelt, worden niet verkocht noch verhuurd aan derden en worden enkel binnen ART door de bevoegde personen behandeld.

ART zal uw persoonsgegevens wel delen met derden die ons bijstaan met onze dienstverlening. Een voorbeeld van activiteiten van een derde is onze IT leverancier.  Dit bedrijf krijgt toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

5.     Bewaartermijn

ART zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakeiljk voor het specifieke doelende waarvoor de gegevens zijn verzameld.  Na verloop van de uiterste bewaartermijn, zal ART de persoonsgegevens verwijderen.  ART kan de persoonsgegevens wel langer bewaren voor haar geschillenbeheer, onderzoeken of archiveringsdoeleinden.

6.     Doorgifte van uw persoonsgegevens

ART geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7.     Gebruik van cookies

Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites.

8.     Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben, te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen met de Data Protection Officer per email dpo@ambuce.be of schriftelijk bij ART.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming).

9.     Veiligheid

ART spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. ART is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

10.  Wijzigingen aan deze policy

ART kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.