Geachte,

We betreuren ten zeerste de demagogische titels welke vandaag in de media verschenen zijn over
ons bedrijf. Deze titels verwijzen naar de geplande controle van de arbeidsinspectie welke
plaatsvond op vrijdag 19 oktober 2018 jl. Wij zijn van mening dat u ten allen tijde recht heeft op
objectieve informatie, die gebaseerd op concrete feiten. Met dit schrijven wensen wij dan ook een
aantal boodschappen, verschenen in de media, te corrigeren:

 1. De controle van de arbeidsinspectie is ons per mail en per aangetekend schrijven
  aangekondigd op 3 juli 2018. Na correspondentie per email is de datum van dit bezoek
  vastgelegd op vrijdag 19 oktober 2018. Er is dus geen sprake van ‘inval’ of ‘onverwachte
  controle’ van ons bedrijf.
 2.  De inspecteur heeft in zijn schrijven de onderwerpen en vragen opgesomd welke hij tijdens
  het controlebezoek wenste te bespreken. Wij hebben alle gevraagde documenten tijdig
  bezorgd aan de inspecteur.
 3. De inspecteurs hebben tijdens de afgelopen maanden de permanentieregels in de ‘sector
  van het dringend ziekenvervoer’ onderzocht. Wij zijn slechts één van de organisaties waar
  tijdens de afgelopen maanden controles op de permanentietijden is uitgevoerd door de FOD
  Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Graag willen wij hieraan toevoegen dat wij als werkgever tijdens elk selectiegesprek, elke kandidaat
informeren over de loon-en arbeidsvoorwaarden, over de permanentieplanning en over de werking
van ons bedrijf. In ons bedrijf worden afgevaardigden van de sociale partners democratisch verkozen
en vindt er maandelijks overleg plaats in de wettelijke overlegstructuren van een bedrijf.
De discussie rond de ‘96u arbeidstijd’ is dan ook niet correct. Het handelt hier over permanentietijd
en niet over effectieve arbeidstijd. Dat dergelijke werkwijze normaal is binnen de gezondheidszorg,
spreekt voor zich. Als alle permanentietijd in de gezondheidszorg (zoals in labo’s, operatiekwartieren,
radiologiediensten, ea.) als arbeidstijd gecategoriseerd zou worden, dan zou elke belastingsbetaler
de rekening moeten betalen.

De afgelopen jaren hebben wij hier dan ook uitvoerig overleg over gevoerd met de secretarissen van
de vakbond en hun verkozen afgevaardigden. Dit wordt door meerdere interne nota’s bevestigd en
heeft recent tot een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden geleid. Tendensieuze verklaringen zijn
dan ook ten zeerste te betreuren en dragen niet bij tot de dialoog welke wij met de sociale partners
en de overheid wensen te onderhouden. De kans op slagen van deze dialoog zal enkel maar kunnen
vergroten, wanneer wij maximaal samenwerken en transparant communiceren met elkaar.

Tot slot willen wij expliciet onze hulpverlener-ambulanciers bedanken voor hun dagelijkse inzet om
elke zorgvraag die zij ontvangen te beantwoorden. Het is onder meer dankzij hen dat de burger een
beroep kan doen op professionele hulpverlening 24/24 en 7/7 en dit in tijden waar de financiering
van de gezondheidszorg totaal uit balans is. Wij nodigen iedereen uit om mee rond de tafel te
komen met ons om kwaliteitsvolle dienstverlening en patiëntenzorg binnen de 112 activiteiten te
waarborgen, vandaag en in de toekomst.

Dr. Jan Christiaen,
CEO